Projekt SKRIVANDE SKOLA

Bästa Smlf-medlem,

i fredags (17.4) gick Sydkustens landskapsförbund rf ut med pressinfo  http://(https://www.sydkusten.fi/sv/skrivandeskola/) om ett nytt treårigt projekt SKRIVANDE SKOLA (2020-23), som görs i samarbete med Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf). Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. Det treåriga projektet Den finlandssvenska läsambassadören (2014-17) med Katarina von Numers-Ekman initierades av Smlf och genomfördes också i samarbete med Sydkusten. Då var vi tidigt ute med att satsa på läsning. Nu slår styrelsen ett slag för att lyfta skrivandet och skrivpedagogiken.

Vi modersmålslärare upplever oss inte sällan som ensamma i det skrivpedagogiska arbetet på skolan. Vi bär ansvar för språkriktighet och genrekunskap, för en kritisk läskunnighet och bildanalys. Skrivande skola är inte ett modersmålsprojekt i första hand. Det syftar till att höja den skrivpedagogiska kompetensen hos alla lärare och i alla ämnen. Tillsammans bygger lärare trygga och tydliga ramar för skrivandet på skolan.

Vi efterlyser i det här initialskedet sju skolor 7-9 från hela Svenskfinland som önskar bli fokusskola för projektet. Fokusskolorna erbjuds verksamhetsnära kompetensutveckling i skrivpedagogik, i alla ämnen och för alla ämneslärare på skolan. Idén bygger på kollegialt lärande, processen är också behovsstyrd och utgår från respektive skolas önskemål och behov, skolans språkliga kontext och skrivpedagogiska utmaningar.

Projektledare Annette Kronholm-Cederberg besöker kontinuerligt fokusskolorna. Efter vårens distansundervisning har skolor och lärare också gjort ett digilyft, varför nätmöten och näthandledning kommer att vara ett naturligt sätt att träffas på. Övriga finlandssvenska skolor kan också beställa föreläsningar och fortbildning i skriv- och genrepedagogik av projektledaren. Deltagande som fokusskola är gratis, eventuella ersättningar åt ansvariga lärare ingår inte i budgeten.

Om du i projektet Skrivande skola och som modersmålslärare i en 7-9-skola ser en unik utvecklingsmöjlighet för skrivpedagogiken i alla ämnen ber vi dig puffa på rektor. En fördel i intresseanmälan är också om skolan redan nu har tankar om samarbete med f-6 eller andra stadiet. DEADLINE för anmälan är den 15 maj, för att projektets styrgrupp under v. 17 ska hinna göra ett ev. urval. Den snäva tidtabellen bygger också på att skolan ska lyckas skriva in projektet i sin läsårsplan för 2020-21.

Här nedan följer den mer utförliga information som framgår i formuläret (

https://docs.google.com/forms/d/1ATLMx1uNzP87aOq0mxpzIxRKH64MOMrYRMQPYUfVAS8/edit

) för intresseanmälan. Ett liknande mejl har också skickats till skolornas rektorer (f-9 och andra stadiet) samt bildningsdirektörerna i Svenskfinland.

Vi är naturligtvis medvetna om det synnerligen speciella och trängda läge som skolorna befinner sig i nu med andra månaden av distansundervisning. Samtidigt skrivs det som aldrig förr, även i ämnen som av tradition är skrivglesa. Digitaliseringen och undervisningen på distans skapar nya och ofta innovativa vägar för lärande, samtidigt som kraven på frågor, uppgifter och lärarens respons ökar. Också på det sättet träffar SKRIVANDE SKOLA ett behov i skolan och i alla ämnen.

Med hopp om många hugade och ivriga 7-9-skolor i hela Svenskfinland,
Sydkustens landskapsförbund och styrelsen för Smlf
gm Annette Kronholm-Cederberg, projektledare, skrivpedagog och fortsättningsvis föreningens ordförande

PS. Eventuella frågor skickas till annette.kronholm-cederberg(a)sydkusten.fi

 

****

SKRIVANDE SKOLA (2020-23)
– information som framgår i intresseanmälan, Googleformulär

https://docs.google.com/forms/d/1ATLMx1uNzP87aOq0mxpzIxRKH64MOMrYRMQPYUfVAS8/edit

på Sydkustens hemsida: https://www.sydkusten.fi/sv/skrivandeskola/

SISTA ANMÄLNINGSDAG fredagen den 15 maj
FRÅGOR? Kontakta projektledare Annette Kronholm-Cederberg på annette.kronholm-cederberg(a)sydkusten.fi, tfn 050 382 5203

FYLL I FORMULÄRET om ni är intresserade av att bli fokusskola. Formuleringarna är inte förpliktande eller bindande, mera en lägesbeskrivning av er skola och era tankar om lärare och elever,  att skriva och lära.

****

SKRIVANDE SKOLA – för VEM och HUR?

Skrivande skola erbjuder en treårig skrivpedagogisk kompetensutveckling för hela kollegier inom den grundläggande utbildningen (7-9). Vi efterlyser också ämnes- och stadieövergripande samarbete med f-6 eller andra stadiet (gymnasium/yrkesutbildning). Att sådana idéer eller redan etablerade samarbetsstrukturer påvisas i skolornas intresseanmälan ses om en fördel vid urvalet.

Deltagande är kostnadsfritt för skolorna. Projektet bjuder på konceptet. Skolan utser i sin tur ett ”dreamteam”, en projektgrupp som blir projektledarens närmaste samarbetsgrupp och länk till skolans övriga lärare. Viktigaste egenskaperna för ett sådant dreamteam är pedagogisk nyfikenhet och lust att lära.

Sju fokusskolor (7-9) med spridning över hela Svenskfinland, i urbana och rurala kontexter, samt med skiftande språkprofil utses av projektets styrgrupp under vecka 21. Urvalet baserar sig på de instresseanmälningar som inkommit senast fredagen den 15 maj. De intresserade skolorna meddelas om utfallet senast måndagen den 25 maj.

Fokusskolorna startar hösten 2020 upp en kompetensutvecklande process över tre år, bland annat med hjälp av starka genrepedagogiska modeller (Johansson&Ring, 2019; Pettersson, 2018; Rose&Martin, 2013; Vygotsky, 1978). Projektledare Annette Kronholm-Cederberg kommer kontinuerligt att besöka skolorna, hålla föreläsningar och workshops, interagera med lärarna kring klassrum och skrivande men också handleda enskilda lärare eller lärargrupper. Verksamheten kommer att vara behovstyrd och önskemålen från lärarna är det primära inför vilka vägar den kompetensutvecklande processen tar. Vårens undantagstillstånd med distansskola har skapat nya rutiner för nätmöten, vilka kommer att användas som ett sätt att mötas.

Övriga svenskspråkiga skolor kan beställa föreläsningar och fortbildningstillfällen med Kronholm-Cederberg. Alla har också tillgång till undervisningsmaterial, webbmaterial och annat som kan stärka och kompetensutveckla skrivpedagogiken.

SKRIVANDE SKOLA – kort projektbeskrivning
Skrivande skola (2020-23) är ett allfinlandssvenskt projekt i skrivpedagogik med fokus på verksamhetsnära kompetensutveckling och kollegialt lärande för lärare i åk 7-9 men också övriga stadier (f-6 och andra stadiet) och i alla ämnen. Projektet är treårigt och ett samarbete mellan Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf) och Sydkustens landskapsförbund rf. Projektledare är FD och lektor i modersmål och litteratur Annette Kronholm-Cederberg. Finansiärer av projektet är Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Syftet är att lyfta och synliggöra skrivpedagogiska utmaningar på tvärs över läroämnen och skolstadier. Kritisk skrivkunnighet, förmågan att förstå vad man skriver och producerar, samt att visa på medvetenhet om kontextuella krav på textproduktion är avgörande kompetenser för framgångsrik och trygg multilitteracitet.

I läroplansgrunderna för grundläggande utbildning (Utbildningsstyrelsen, 2015) betonas mångsidig kompetens i alla läroämnen. Multilitteracitet är en nyckelkompetens och avser förmågan att tolka, producera och värdera olika slag av texter i olika medier och textmiljöer. Till läs- och skrivkunnigheten räknas den kritiska läskunnigheten, förmågan att värdera och källkritiskt välja material för egen textproduktion. Digitaliseringen erbjuder i sin tur mångsidiga textmiljöer och arbetssätt. Sammantaget utmanar de nya resurserna skrivpedagogiken, som på sikt ska gynna studier, arbetsliv och det aktiva medborgarskap som läroplanen efterlyser. Läs- och skrivkunnighet blir med andra ord en demokratisk rättighet.

Forskning på de svenskspråkiga skolorna i Finland efterlyser satsning på elevers skrivande (Hellgren m.fl., 2019): elever skriver för sällan, uppgifterna är vaga, lärarna rätt osäkra på uppgiftsbeskrivningar och de behöver mer medveten didaktik för skrivandet i skolan. Modersmålsutvärderingen av finlandssvenska niondeklassister (Silverström m.fl., 2016) tyder på att en medveten skrivpedagogik skulle gynna skrivprocessen och planeringen av text, att lyckas träffa uppgiftens genrebeställning, att behärska andra texttyper än skriven text såsom bild, film, ljud. Lärarnas respons på elevtexter lägger sig på en ytlig textnivå såsom ortografi och lexikon, och mer sällan på en genre- och kontextrelaterad textnivå (Kronholm-Cederberg, 2009). Även om de senaste PISA2018-resultaten bland annat mäter 15- åringars läskunnighet (Utbildningsstyrelsen, 2019), har tendenserna till sjunkande resultat i läsförståelse i allmänhet och ökande klyfta mellan svaga och starka läsare i synnerhet, samt ökande glapp mellan svaga pojkar och starka flickor direkta återspeglingar på elevers skrivkunnighet. Det finns med andra ord ett behov av skriv- och genrepedagogisk kompetensutveckling i de finlandssvenska skolorna och där vill Smlf och Sydkusten vara med.

PROJEKTLEDAREN – SKRIVPEDAGOGEN 
FD Annette Kronholm-Cederberg är skrivpedagog och modersmålslärare. Hon har också disputerat i ämnet skrivpedagogik och lärarrespons. Hon har tidigare erfarenheter av kollegialt lärande (2013-19), då hon tillsammans med sina kolleger vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby jobbat fram ett genrepedagogiskt koncept vid namn Kodknäckaren (2015/2019). Konceptet har väckt stort intresse i de finlandssvenska gymnasierna, då effekterna visar på tryggare och säkrare skribenter med studentexamensresultat i den nationella toppen. Det här läsåret inleddes samarbete med enhetsskolan i Nykarleby under projektnamnet ”Skolspråk goes Kodknäckaren”. Nykarleby enhetsskola (f-9) blir också projektets första skrivlabb, den plats där de initiala strukturerna sätts för Skrivande skola under hösten 2020.

****

VÄLKOMNA att anmäla er skola! önskar Annette Kronholm-Cederberg, projektledare för Skrivande skola

Rulla till toppen