Styrelsen har (14.5.2020) i enlighet med regeringens direktiv och på grund av coronaläget beslutat att hålla föreningens årsmöte på distans. Det här har inte varit möjligt tidigare men en undantagslag är i kraft t.o.m. 30.9 (SFV/Föreningsresursen https://foreningsresursen.fi/start/article-43349-73187-foreningar-far-senarelagga-sina-arsmoten).

Svenska modersmålsärarföreningens årsmöte hålls onsdagen den 3 juni kl. 18 på GoogleMeet. Länk till distansmötet sänds ut på föreningens mejl en kvart före mötets öppnande, det vill säga kl. 17.45. Länken postas vid samma tidpunkt på föreningens medlemsgrupp på Facebook: “Smlfs medlemsgrupp”. Utdraget ur stadgar informerar om årsmötets stadeenliga ärenden.

Under punkt 7, “val av föreningens ordförande” jävar sittande ordförande sig på grund av att Annette Kronholm-Cederberg önskar att mötet oberoende henne diskuterar sittande ordförandens roll som projektledare för Skrivande skola och ett eventuellt fortsatt ordförandeskap.

Ifall någon medlem önskar ta upp en fråga under årsmötet som övriga förslag (punkt 5e) ombeds hen lämna in förslaget till ordförande på annette.kronholm-cederberg(at)nykarleby.fi alt. viceordförande Heidi Höglund heidi.hoglund(at)abo.fi senast fyra dagar före mötets öppnande.

Alla Smlfs medlemmar är således välkomna på årsmöte,
hälsar sittande styrelse för Smlf
gm ordförande Annette Kronholm-Cederberg

 

Årsmötets ärenden enligt föreningens nya stadgar (11.4.2019):
1) avgör om mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört
2) väljer ordförande och sekreterare för mötet, väljer två protokolljusterare samt eventuella övriga mötesfunktionärer
3) fastställer föredragningslista
4) behandlar verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, fastställer bokslut och beviljar styrelsen ansvarsfrihet
5) behandlar styrelsens förslag:
a) verksamhetsplan för inkommande verksamhetsår
b) medlemsavgifter för inkommande verksamhetsår
c) budgetförslag för inkommande verksamhetsår
d) eventuella mötesarvoden och reseersättningar för inkommande verksamhetsår
e) övriga förslag
6) behandlar förslag som inlämnats till styrelsen senast fyra (4) dagar före mötets öppnande
7) väljer föreningens ordförande och 6-8 andra ordinarie medlemmar samt 2-4 suppleanter i föreningens styrelse. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.
8) väljer två revisorer och två revisorssuppleanter, eller godkänner att styrelsen anlitar en certifierad revisor för inkommande kalenderår
9) behandlar övriga ärenden.